Adatkezelési Tájékoztató

Jelen adatvédelmi tájékoztató elfogadásával a jelentkező hozzájárul ahhoz, hogy a Bio-Fungi Kft (H-2338 Áporka, Szabadságtelep 030/10.; H-2364 Ócsa, Hrsz. 0175/9.) a továbbiakban: Adatkezelő vagy Társaság) a megadott személyes adatait kezelje.

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi XCII. törvény 5.§ (1) a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulás. Az adatkezelés célja egyrészt, hogy a jelentkező számára megfelelő állások kerülhessenek kiajánlásra, másrészt, hogy az adott pozíció betöltésére a Társaság a leginkább megfelelő személyt megtalálja. A megadott személyes adatokat a Társaság az elektronikus HRmaster nyilvántartó rendszerében rögzíti.

A Társaság a hivatkozott személyes adatokat – amennyiben az érintett újabb jelentkezést nem nyújt be – 1 év elteltével automatikusan törli. A személyes adatok kezelésére kizárólag a Társaság azon munkavállalóik jogosultak, akinek a hozzáférése a toborzási-kiválasztási folyamat működése szempontjából elengedhetetlenül szükséges.Az Adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatokat a fent leírt célból használja, a mindenkor hatályos adatvédelmi törvény előírásainak megfelelően.

Fontos tudnivalók: A Jelentkező (továbbiakban „Érintett”) az adatait önkéntesen szolgáltatja és egyben kijelenteni, hogy az így átadott adatok a valóságnak megfelelnek, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy az adatokban történt változást haladéktalanul bejelenti a Társaság részére.

Az érintett kijelenti, hogy a hiányos jelentkezéseket a Társaság nem köteles elfogadni, azokat haladéktalanul megsemmisíti. Az érintett adatvedelem@biofungi.hu e-mail címen tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, kérheti személyes adatinak helyesbítését és törlését, emellett megilleti őt tiltakozási jog, valamint a Nemzeti Adatvédelmi Információszabadság Hatósághoz fordulhat és élhet a bírósági jogérvényesítés jogával.

Az érintett a jelentkezéssel egyidejűleg kijelenti, hogy a fenti adatvédelmi tájékoztatót megismerte és az benne írtakat magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el.